Kontakt

Organizátor festivalu:
PhDr. Marcela Prošková
T: 739 018 692
E: info@astrovikend.cz
IČO: 436 79 994

Administrátor internetových stránek:
Sueneé Universe
T: 228 226 309
E: suenee@astrovikend.cz

 

Napište nám:

[recaptcha]

___________________________________________________

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ASTROVÍKEND

A

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ

___________________________________________________

Informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování v rámci

ASTROVIKEND

o právech subjektů údajů podle Nařízení GDPR určená k uveřejnění a poskytování subjektům údajů

1. Předmět

 1. Marcela Prošková – pořadatelka akcí Astrovíkend, IČ 436 799 94, zavedla, dodržuje a pravidelně aktualizuje vnitřní předpisy, které upravují povinnosti vyplývající z akce ASTROVIKEND v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „GDPR“), a z dalších souvisejících předpisů vytvářejících právní rámec ochrany osobních údajů aplikovatelný na činnost – Astrovíkend
 2. Tento dokument shrnující zásady zpracování osobních údajů společnosti – Astrovíkend (dále jen „Zásady“) slouží k poskytnutí informace subjektům údajů o tom, jaké osobní údaje Astrovíkend v rámci své činnosti zpracovává, včetně informací o tom, pro jaké časové období a z jakého důvodu tak činí. Zásady rovněž obsahují základní informace o právech a povinnostech subjektů údajů podle GDPR a o způsobech jejich uplatnění.
 3. Zásady jsou účinné od 25.5.2018.

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V rámci činnosti – Astrovíkend může dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:
  1. identifikační údaje, například jméno a příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČ, DIČ, číslo identifikačních dokladů, podpis;
  2. kontaktní údaje, například telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, jiné komunikační adresy nebo sociální sítě, bankovní spojení;
  3. údaje o poskytnutých službách, například druh poskytnuté služby [nebo dodaného zboží] a jejich objem, informace o platební morálce, další relevantní údaje týkající se zpracování;
  4. údaje o odebraných službách, například druh poskytnuté služby [nebo odebraného zboží] a jejich objem, další relevantní údaje týkající se zpracování;
  5. údaje z komunikace mezi zákazníkem a PhDr.Marcela Prošková – Astrovíkend, údaje z komunikace mezi dodavatelem a Marcela Prošková – Astrovíkend, údaje související se sjednáváním a plněním smluv o poskytnutí služeb [nebo prodeji zboží];
  6. další údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů, například údaje získané marketingovým průzkumem, údaje o využívání služeb a odběru zboží, zákaznické preference, údaje o slevách a bonusech a jejich využívání.

3. zpracování osobních údajů

 1. V souladu s článkem 6 GDPR je zpracování osobních údajů přípustné:
 2. na základě souhlasu subjektu údajů;
 3. pro účely splnění či uzavření smlouvy;
 4. pro splnění právní povinnosti;
 5. pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 6. pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; nebo
 7. pro účely oprávněných zájmů PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend či třetí strany, pokud nemá před těmito zájmy přednost zájem subjektu údajů.
 8. V případě odmítnutí subjektu údajů poskytnout PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, v rozsahu vyžadovaném právními předpisy a v rozsahu nezbytném pro ochranu oprávněných zájmů – Astrovíkend nemůže PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend poskytnout předmětnou službu [či dodat zboží]. Ke zpracování osobních údajů se v těchto případech nevyžaduje zvláštní souhlas. Tento souhlas není vyžadován také v dalších případech, kdy je možné zpracovávat osobní údaje na základě jiného z výše uvedených právních důvodů.
 9. Veškeré osobní údaje poskytnuté – akci Astrovíkend jsou zpracovávány pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s těmito účely neslučitelný PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend zároveň zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění příslušného účelu, s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního předpisu, které probíhá po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
 10. Marcela Prošková – Astrovíkend zpracovává elektronické kontakty pro účely šíření vlastních obchodních sdělení. Obchodní sdělení PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend jsou zřetelně označena jako obchodní sdělení a neskrývají totožnost odesílatele. Adresáti mají možnost jejich zasílání kdykoli odmítnout. Tato možnost a příslušný kontakt k zaslání odmítnutí jsou v obchodním sdělení vždy uvedeny.
 11. Marcela Prošková – Astrovíkend zpracovává osobní údaje k šíření svých obchodních sdělení i na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům.
 12. Účelem zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování je nezbytný souhlas, je především zkvalitňování služeb, nabízení na míru šitých služeb zákazníkům nebo oslovování zákazníků a potenciálních zákazníků (telefonicky, elektronicky, písemně, jinými formami reklamy a dalšími prostředky). Z osobních údajů získaných na základě souhlasu mohou být pro tyto účely vytvářeny i profily zákazníků nebo anonymizované databáze chování zákazníků při využívání služeb PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend.
 13. Osobní údaje získané na základě souhlasu je možné zpracovávat výhradně po dobu platnosti uděleného souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a je tak možné souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je nutné učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.
 14. Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.
 15. Pro lepší představu o typických účelech zpracování osobních údajů uplatňujících se v rámci činnosti PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend uvádíme konkrétní příklady některých účelů zpracování:
  1. identifikace zákazníka (splnění smlouvy);
  2. vyúčtování za služby (splnění smlouvy);
  3. bezpečnost a ochrana majetku (oprávněný zájem PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend);
  4. plnění daňových nebo zaměstnavatelských povinností (splnění zákonných povinností);
  5. marketing a obchodní účely (souhlas subjektu);

4. Příjemci osobních údajů a sdílení s jinými správci

 1. Marcela Prošková – Astrovíkend předává osobní údaje jinému správci, pokud tak stanoví právní předpis, je-li to nezbytné pro účely splnění smlouvy nebo z důvodu ochrany oprávněného zájmu PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend či třetí strany, pokud nemá před těmito zájmy přednost zájem subjektu údajů. V ostatních případech PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend předává osobní údaje jinému správci výhradně na základě souhlasu subjektu údajů. Udělení souhlasu je dobrovolným rozhodnutím subjektu údajů, ke kterému není subjekt údajů jakýmkoli způsobem nucen.
 2. Při své činnosti využívá PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend služeb odborných specializovaných subjektů, například advokátů, auditorů, dodavatelů IT systémů, marketingových odborníků, znalců nebo obchodních zástupců. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, se všemi povinnostmi s tím spojenými, a nakládají s nimi podle pokynů PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend. V případě, že jsou osobní údaje předány subjektům, které vystupují v pozici správce osobních údajů, vztahuje se na ně právní rámec ochrany osobních údajů stanovený v GDPR a dalších souvisejících předpisech – tímto je subjektům údajů garantována vysoká úroveň ochrany osobních údajů. K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy při zachování práv subjektů údajů.

5. Práva subjektu údajů

 1. Předpokladem uplatnění práv subjektu údajů podle nařízení GDPR je, v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Marcela Prošková – Astrovíkend (jak jsou specifikována v následujících bodech této části 5. Zásad), náležité prokázání totožnosti subjektu údajů, která umožní potřebnou identifikaci subjektu údajů či jiné oprávněné osoby.

5.1 Právo na poskytnutí informací

 1. Za podmínek stanovených v článcích 13 a 14 GDPR poskytne Marcela Prošková – Astrovíkend subjektu údajů informace týkající se zpracování osobních údajů, a to vždy alespoň do té míry, ve které subjekt údajů těmito informace již nedisponuje. Jedná se zejména o (i) kontaktní údaje PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend, (ii) účely zpracování osobních údajů, (iii) kategorie dotčených osobních údajů, (iv) případné příjemce či kategorie příjemců osobních údajů a (v) případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Rozsah poskytovaných informací a doba jejich poskytnutí se liší dle specifik konkrétního případu, a to vždy dle specifikace vyplývající z GDPR.
 2. Obdobně jako v případě odstavce výše postupuje Marcela Prošková – Astrovíkend v případech, kdy PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány. V těchto situacích poskytne PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend subjektu údajů potřebné informace ještě před uvedeným dalším zpracováním.

5.2 Právo na přístup k osobním údajům

 1. Dle článku 15 GDPR má subjekt údajů zejména právo získat od Marcela Prošková – Astrovíkend potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo k nim získat přístup.
 2. Subjekt údajů má dále právo na informaci o (a) účelu zpracování osobních údajů, (b) kategorii dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, (d) plánované době uložení osobních údajů, (e) existenci práva požadovat od Marcela Prošková – Astrovíkend opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, (g) zdroji osobních údajů, (h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, (i) o opatřeních přijatých při předávání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP.

5.3 Právo na opravu

 1. Dle článku 16 GDPR má subjekt údajů právo, aby Marcela Prošková – Astrovíkend bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.4 Právo na výmaz („být zapomenut“)

 1. Subjekt údajů dle článku 17 GDPR právo na to, aby Marcela Prošková – Astrovíkend bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to zejména v případech, kdy (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend, nebo (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti. Výjimky, kdy se práva na výmaz nelze domáhat plynou zejména z plnění povinností stanovených právními předpisy.

5.5 Právo na omezení zpracování

 1. Dle článku 18 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby Marcela Prošková – Astrovíkend zpracování osobních údajů omezil, pokud (a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů ze strany PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend je protiprávní a subjekt údajů odmítá jejich výmaz a žádá omezení, (c) PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend osobní údaje nadále nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dochází ke srovnávání kolidujících oprávněných zájmů.
 2. O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů ze strany Marcela Prošková – Astrovíkend předem informován. Výjimky, kdy se práva na omezení zpracování nelze domáhat plynou zejména z plnění povinností stanovených právními předpisy.

5.6 Oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování

 1. Dle článku 19 GDPR má subjekt údajů právo, aby Marcela Prošková – Astrovíkend oznámil veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů jednotlivým příjemcům osobních údajů. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. O příjemcích musí být subjekt údajů informován, pokud tuto informaci požaduje.

5.7 Právo na přenositelnost údajů

 1. Za podmínek článku 20 GDPR má subjekt údajů právo získat své osobní údaje, které poskytl Marcela Prošková – Astrovíkend, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má dále právo tyto údaje předat jinému správci nebo požádat PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend, je-li to technicky proveditelné, aby je tomuto jinému správci sám předal přímo.

5.8 Právo vznést námitku

 1. Dle článku 21 GDPR má subjekt údajů, z důvodů týkajících se své konkrétní situace, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány Marcela Prošková – Astrovíkend pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely oprávněných zájmů PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend jakožto správce či třetí strany. Pokud v těchto případech PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebude PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend osobní údaje dále zpracovávat.
 2. V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů shromážděných pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, nebudou ze strany Marcela Prošková – Astrovíkend osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

5.9 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 1. Dle článku 22 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 2. Marcela Prošková – Astrovíkend nečiní žádná rozhodnutí s právními účinky pro subjekt údajů výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování. Každé takové rozhodnutí PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend je zásadně činěno po posouzení k tomu příslušnou kvalifikovanou osobou.

5.10 Oznamování případů porušení zabezpečení

 1. Dle článku 34 GDPR má subjekt údajů právo být ze strany Marcela Prošková – Astrovíkend informován, pokud dojde k takovému porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

6. ŽÁDOSTI, STÍŽNOSTI, NÁMITKY nebo podněty

 1. Z nařízení GDPR plynou subjektům údajů četná práva, která mají sloužit k zajištění vysoké úrovně ochrany jejich osobních údajů. Marcela Prošková – Astrovíkend ochranu osobních údajů a soukromí subjektů údajů vždy považuje za prioritu. Ve věci svých práv se na nás proto neváhejte kdykoliv obrátit s jakýmikoli žádostmi, stížnostmi, námitkami (včetně kvalifikované námitky podle článku 21 GDPR), dotazy nebo podněty (dále společně jen „Žádost“).
 2. V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů je možné Marcela Prošková – Astrovíkend kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@astrovikend.cz
 3. V případě, že Žádost bude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro její vyřízení, bude Marcela Prošková – Astrovíkend. žadatele kontaktovat a informovat o přijatém opatření.
 4. V případě, že Žádost nebude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro vyřízení záležitosti, bude Marcela Prošková – Astrovíkend žadatele kontaktovat s požadavkem o doplnění Žádosti. Po doplnění potřebných údajů a informací vyřeší PhDr. Marcela Prošková – Astrovíkend záležitost standardním postupem.
 5. Za účelem ověření oprávněnosti Žádosti a k jejímu řádnému vyřízení může být žadatel požádán o prokázání své totožnosti či doložení jiných nezbytných informací.

7. ÚŘAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Subjekt údajů má právo obrátit se kdykoli se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111).

8. Pověřená osoba

 1. Osobou pověřenou Marcela Prošková – Astrovíkend v oblasti ochrany osobních údajů je dr. Marcela Prošková, e mail: info@astrovikend.cz, tel. 739 018 692.